فراخوان

فراخوان

توسط iranef

ایران اسلامی، در این سال ها فرصتـی برای بروز و ظهوری یافته است، سال هایی که باعث شده رویکرد حاکم بر اقتصاد و نحوه تعامل با بازیگران آن دچار تغییراتی اساسی گردد. این تحولات از یک سو و ظرفیت های داخلی که با سرمایه گذاری های کلان بخش خصوصی ایجاد شده است از سوی دیگر، مجمع کارآفرینان را بر آن داشت تا با محور قرار دادن کارآفرینان بزرگ به عنوان سرمایه های ارزشمند و اصلی اقتصادی، پیشگام توسعه فرهنگ کارآفرینی گردد.

جهت معرفی و حمایت از کارآفرینان ایرانی و با رویکرد حمایت از پیشرانـان ثروت آفرین، در پی آن هستیم تا آغازگر همکاری و همراهی با شرکت های تبلیغاتی پیشرو باشیم.
شرکت هایی که دارای خصوصیاتی همچون    ایده پردازی، نـگاه تازه  و آیـنده نگری   هستند و می توانند ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند.

ایده های برتر

به ایده های برتر و برگزیده فراخوان، امتیاز همکاری با بیش از ۳۰ شرکت پیشران تولید اقتصادی کشور اهدا می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح ها و ایده های خود به دبیرخانه
مجمع کارآفرینان ایران فایل پیوست را مطالعه فرمائید…