معرفی اجمالی

معرفی اجمالی

توسط iranef

توسعه سرمایه های مولد کشور در بستر کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد امروز است. در اصل خصوص سازی این رکن کارآفرینی است که نهفته است تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

مجمع کارآفرینان ایران در سال 1392 با پیشنهاد محمدرضا دیانی بنیانگذار و مالک گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب تشکیل گردید و تلاش کرده تا قوانین جدید و موثری را با کمک نهادهای مشورتی و تصمیم ساز در روند اقتصاد قرار دهد و این ارزش را دنبال نمود که سطح رفاه یک جامعه ارتباط مستقیمی با حمایت از کارآفرینان بومی و سرمایه های مولد آن دارد.

همراهان اولیه این مجمع به عنوان هیئت موسس را تعدادی از سرمایه گذاران مطرح اقتصاد مولد کشور شامل جناب آقایان دیانی، عسکریان، امیری، شریعت، ژائله، قصاعی، پایداری، فردوس، عباسی و احسان‌فر تشکیل دادند. ضرورت تشکیل چنین مجمعی نیاز کشور به تشکیل جبهه حمایت از تولید بر بستر سرمایه های مولد است. امری که تا پیش از آن حامی قدرتمند و متمرکزی در کشور نداشت.لذا استقلال عملیاتی این مجمع با تاکید بر پلتفرمی 100 نفره از رهبران کسب و کار در طیف‌های مختلف صنایع به عنوان یک اولویت در دستور کار اعضای هیئت موسس قرار گرفت.

از همان ابتدا مجمع بر ترویج و سرعت بخشیدن به فرهنگ کارآفرینی و تسهیل فرآیندهای آن در حیطه های سیاسی و اقتصادی متمرکز گردید و اعضای آن معتقد هستند که سرمایه‌گذاری‌های مولد باعث ایجاد ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی برای ساختن دنیایی بهتر خواهد بود. به عبارت دیگر مجمع کارآفرینان ایران نقطه تاثیر خود را در پشتیبانی استراتژیک از حیطه کارآفرینی به صورت بالادستی می داند.

همراهان اولیه این مجمع به عنوان هیئت موسس را تعدادی از سرمایه گذاران مطرح اقتصاد مولد کشور شامل جناب آقایان دیانی، عسکریان، امیری، شریعت، ژائله، قصاعی، پایداری، فردوس، عباسی و احسان‌فر تشکیل دادند. ضرورت تشکیل چنین مجمعی نیاز کشور به تشکیل جبهه حمایت از تولید بر بستر سرمایه های مولد است. امری که تا پیش از آن حامی قدرتمند و متمرکزی در کشور نداشت. از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی نیز فاقد ساختار مناسب در حمایت از تولید و سرمایه های مولد اقتصادی بودند و لذا استقلال عملیاتی این مجمع با تاکید بر پلتفرمی 100 نفره از رهبران کسب و کار در طیف‌های مختلف صنایع به عنوان یک اولویت در دستور کار اعضای هیئت موسس قرار گرفت.

از همان ابتدا مجمع بر ترویج و سرعت بخشیدن به فرهنگ کارآفرینی و تسهیل فرآیندهای آن در حیطه های سیاسی و اقتصادی متمرکز گردید و اعضای آن معتقد هستند که سرمایه‌گذاری‌های مولد باعث ایجاد ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی برای ساختن دنیایی بهتر خواهد بود. به عبارت دیگر مجمع کارآفرینان ایران نقطه تاثیر خود را در پشتیبانی استراتژیک از حیطه کارآفرینی به صورت بالادستی می داند.

همراهان اولیه این مجمع به عنوان هیئت موسس را تعدادی از سرمایه گذاران مطرح اقتصاد مولد کشور شامل جناب آقایان دیانی، عسکریان، امیری، شریعت، ژائله، قصاعی، پایداری، فردوس، عباسی و احسان‌فر تشکیل دادند. ضرورت تشکیل چنین مجمعی نیاز کشور به تشکیل جبهه حمایت از تولید بر بستر سرمایه های مولد است. امری که تا پیش از آن حامی قدرتمند و متمرکزی در کشور نداشت. از سوی دیگر اتاق‌های بازرگانی نیز فاقد ساختار مناسب در حمایت از تولید و سرمایه های مولد اقتصادی بودند و لذا استقلال عملیاتی این مجمع با تاکید بر پلتفرمی 100 نفره از رهبران کسب و کار در طیف‌های مختلف صنایع به عنوان یک اولویت در دستور کار اعضای هیئت موسس قرار گرفت.

از همان ابتدا مجمع بر ترویج و سرعت بخشیدن به فرهنگ کارآفرینی و تسهیل فرآیندهای آن در حیطه های سیاسی و اقتصادی متمرکز گردید و اعضای آن معتقد هستند که سرمایه‌گذاری‌های مولد باعث ایجاد ایجاد ثروت و عدالت اجتماعی برای ساختن دنیایی بهتر خواهد بود. به عبارت دیگر مجمع کارآفرینان ایران نقطه تاثیر خود را در پشتیبانی استراتژیک از حیطه کارآفرینی به صورت بالادستی می داند.