ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

توسط iranef

مجمع کارآفرینان ایران با هدف کمک به اصلاح و بهبود سیاست های کارآفرینی، برقراری نظام یکپارچه راهبردی در توسعه و ترویج کارآفرینی و ایجاد شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی میان کارآفرینان کشور با رویکرد کمک به دولت برای بهبود شرایط محیط کسب و کار به منظور ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تشکیل شد.

چشم انداز ما برقراری نظام یکپارچه راهبردی در ترویج کارآفرینی و با رویکرد همکاری با دولت برای بهبود شرایط محیط کسب‌ وکار و ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری می باشد.

تولیدکننده

100٪ فعالیت تولیدی

در یک نگاه

  • تاسیس در سال 2013
  • دفتر مرکزی در تهران
  • تخصص: اقتصاد با ارزش مولد
  • تعداد اعضا: +40 نفر
  • سازمان مردم نهاد

درباره مجمع کارآفرینان ایران

کارآفرینی یک ضرورت در اقتصاد امروز است. در اصل خصوص سازی این رکن کارآفرینی است که نهفته است تا منابع بهینه سازی شده و مسیرهای جدید در استفاده و تولید منابع شکل گیرد. شکل گیری این پارادایم نیاز به حمایت های استراتژیک از سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد.

ما از سال 1393 در تلاش هستیم تا قوانین جدید و موثری را با کمک نهادهای مشورتی و تصمیم ساز در روند موجود قرار دهیم و معتقدیم سطح رفاه یک جامعه ارتباط مستقیمی با حمایت از کارآفرینان بومی آن دارد.

کارآفرینی یکی از راه حل ها نیست، یک انتخاب ضروریست. انتخابی که می تواند چهره آینده جهان را دوباره ترسیم کند.

باید این فرهنگ در کشور ایجاد شود که آحاد جامعه به کسانی که نسبت به سرمایه گذاری، تولید و صادرات در کشور مشغول هستند افتخار کرده و به آنان احترام بگذارد.

ما در تلاش برای توسعه فعالیت های خود، دست هایی که با اعتقاد به اقتصاد ایران به سوی ما دراز شوند را به گرمی می فشاریم. توسعه این فرهنگ یک منفعت فردی نیست؛ یک آینده نگری است که می بایست با حمایت های بی دریغ و بدون چشم داشت برای آن تلاش کرد. در حال حاضر فرهنگ کسب و کار ایرانی یک مرحله گذار را از کسب و کار به سوی کارآفرینی طی می کند. کسانی که پیشگام هستند نه تنها باید رشد خود را جدید بدانند، بلکه این مسیر را در پشت سر و پیش رو باید هموار کنند.

ما از اعضای جدید در خانواده کارآفرینان ایران استقبال می کنیم. چنانچه در نقش یک کارآفرین ایرانی معتقد به حمایت از جامعه کارآفرینان و توسعه فرهنگ آن هستید، از حضور شما در میان خود خرسند خواهیم بود.