فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

توسط iranef

ارزش های سازما ن اغلب به عنوان «اصول اولیه مسیری می شوند که به تعریف رفتار افراد در سازمان کمک می کند؛ مزایای داخلی و خارجی را به سازمان ارائه می دهند و مخاطبان و مشتریان را درباره اهمیت آنچه که برای آن بوجود آمده است و اینکه چگونه عمل می کند، آموزش می دهد.
ارزش ها، چگونگی دستیابی به نتیجه را مشخص می‌کند و این به این معنی است که سازمان را قابل اعتماد تر و کارکنانش با اعتماد به نفس بیشتری در دانستن نحوه برخورد با موقعیت ها، متعهد خواهد کرد.

لذا شاید به نظر برسد که مجمع کارآفرینان ایران در آنچه که انجام می دهد متفاوت نیست. اما قطعا در چگونگی انجام این کار متفاوت است. مجمع کارآفرینان ایران متفاوت است زیرا ارزش های بنیادینی از عدالت و رفاه اجتماعی جزء جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمانی آن است. آنها جوهر هویت و از اصولی است که برنامه ها و فعالیت ها را هدایت می کند، باورهایی که برای آن ایستاده است و فلسفه ای که روند و تعاملات ارتباطی را شکل می دهد.

تمامی اعضا و کارکنان این مجمع ارزش های آن را بسیار جدی می گیرند، زیرا این ارزش ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک تعریف شده، یک ضرورت است و محیطی را شکل می دهند که محلی برای الهام بخش بودن در نقاط دورتر ارتباطی باشد.

ما به مسیرمان اعتقاد داریم

متشکل از کارآفرینان بزرگ ایران که قصد دارند سرمایه‌گذاری‌های مولد اقتصادی را سکویی برای افزایش ثروت و بهبود وضعیت اجتماعی در ایران قرار دهند؛ چرا که کلیدی برای بهبود چالش های اقتصاد امروز و فردای ایران است.

Our vision
is not just of economic growth,

but also of a growth which would improve
the life of the common man.

زندگی با چنین ارزش‌هایی، مجمع کارآفرینان ایران را به یک سازمان قابل اعتماد تبدیل نموده است. به همین دلیل است که مخاطبان و اعضایش ترجیح می دهند با آن حرکت کنند؛ زیرا اعتماد دارند که در هر گام از مسیر پیش رو، تلاش ها صادقانه خواهد بود. آنها در توانایی این اتحاد برای تحقق آنچه وعده داده شده است، بدون در نظر گرفتن چالش هایی که با آن روبرو خواهند شد، اعتماد دارند.