همکاری با مجمع

همکاری با مجمع

توسط iranef

همکاری با مجمع

مجمع، اتحاد رهبران و پیشرانان اقتصاد ایران با افق هایی بلندمدت است که می‌خواهند آینده را شکل دهند.
شرکت ها و افراد عضو مجمع کارآفرینان را برجسته ترین و شناخته شده ترین اشخاص فعال در صنایع مولد بخش خصوصی ایران تشکیل  میدهند که در بین سرمایه‌گذاران، نوآوران، سازندگان بازار و قهرمانان صنعت انتخاب شده اند.

Cooperation

We will adhere to our values and
this will be an obligation for all members

این مجمع باعث میگردد رهبران کسب و کار و پیشرانان صنعت به درستی درک شده، بتوانند مسیری برای توسعه اقتصاد مولد ایران بسازند و آن را هدایت کنند.
اعضای این مجمع قدرت رهبری و توسعه افق آینده را با اهداف و پتانسیل های ثروت آفرینی در ایران ترکیب کرده و سعی دارند با یکدیگر توانایی هدایت آینده به سمتی مثبت را به دست آورند.

آنها از طریق اشتراک تجربیات و حمایتهای عملیاتی و استراتژیکی خود و قرار دادن دانش بدست آمده در بستر تصمیم گیریهای کشور، رشد اقتصادی در ایران را تحریک می کنند. آنها فرصتها و چالشهای موج های انقلاب صنعتی را درک کردهاند و مسئولیتهای خود را در این مسیر نشان گذاری نمودهاند.