عضویت

عضویت

توسط iranef

درخواست عضویت در مجمع

 

پیش از ارسال درخواست عضویت شما می بایست اطلاعات کاملی در خصوص مجمع کارآفرینان ایران و چشم اندازها و ماموریت آن بدست آورید. ارسال درخواست هیچ گونه حقی برای درخواست کننده ایجاد نخواهد کرد و تایید و یا عدم تایید آن صرفا بر عهده آن مجمع خواهد بود. ما صرفا یک تشکل مردم نهاد برای توسعه فرهنگ کارآفرینی کشور بوده و ارتباطی تجاری و یا سیاسی با اعضا و پشتیبانان خود برقرار نخواهیم کرد.عضویت شما صرفا در جهت کمک به توسعه فرهنگ کارآفرینی کشور مطابق با اهداف موسسین ما خواهد بود. بررسی درخواست در حدود 30 روز کاری به طول خواهد انجامید و چنانچه پس از این مدت پاسخی از ما دریافت ننمودید می توانید علت آن را از reg@iranef.org جویا شوید. کانال های تماس ما در ساعات مقرر نیز پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

پس از تایید عضویت شما، درخواست دهنده می بایست در چهارچوب معینی در برنامه های مجمع فعالیت کرده و آن را توسعه بخشد. نظارت بر حسن انجام وظایف اعضا بر عهده ما خواهد بود و در صورتی که سطح همکاری به درستی انجام نشده باشد، عضویت به حالت تعلیق در خواهد آمد.

قسمت اول: اطلاعات شخصی


قست دوم: اطلاعات سازمانی

قسمت سوم: اطلاعات معرفی


قسمت چهارم: ثبت اطلاعات

شما با تایید این درخواست صحت و سقم مطالب مندرج را تایید کردید و به مجمع کارآفرینان ایران اجازه خواهید داد در صورتی که مطالب با واقعیت مغایرت داشته باشد عضویت شما را در هر مرحله ای لغو و چنانچه امتیازی برای شما قائل شده باشد از شما سلب کرده و درخواست ضرر و زیان بنماید.
همچنین چنانچه اطلاعات مغایرت اساسی با آنچه اثبات خواهد شد، داشته باشد می تواند از عضویت شما در این مجمع در آینده نیز جلوگیری به عمل آورد.