پیام رئیس مجمع

پیام رئیس مجمع

توسط iranef

مجمع کارآفرینان خود را متعهد می داند که با تمسک به اصول « اعتبار و اعتماد » ارزش خود و فعالیت هایش را به حداکثر برساند. ما در مجمع کارآفرینان ایران بر این باوریم که « ارزش سازمانی » ما برابر است با اعتمادی که جامعه و ذی نفعان به ما دارند. برای تقویت این اعتماد نه تنها لازم است که دستاوردها و صحت و شفافیت مدیریت خود را بهبود بخشیم بلکه باید به سازمانی مبدل شویم که از سطوح بالاتری از اعتماد از سوی جامعه بهره میبرد. بنابراین، قرارگرفتن در مسیر آینده با اتکا به اعتماد ساخته شده برای ما ارزش روزافزون دارد و این تعریف شده در اصل مسئولیت اجتماعی ما برای حفاظت و حراست از اقتصاد مولد ایران است.

این اصل تنها به قوانین و ضوابط کاری داخلی ما محدود نمیشود. بلکه دربرگیرنده اصول و ارزش های شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه نیز می باشد. امروزه، همچنان که نقش سازمانهای مولد و موثر در اقتصاد در جامعه پررنگ تر و پراهمیتتر می شود، ما نیز باید به عنوان بخشی از این پارادایم نقشی موثر و مفید ایفا کنیم، به نحوی که هر کدام از اعضای ما فهوم «  مسئولیت های اجتماعی مشترک  » را به کمال درک کرده و فعالیتهایشان را در پاسخ به اعتماد جامعه و مجموع هایی که به نمایندگی از آنها حضوریافته اند، بها نهند.

از میان ارزش های متنوع موجود، ما آن دسته از دیدگاه های بنیادین و روش های تفکر را انتخاب کرده که باعث رشد و توسعه تولید ملی و عمق بخشی به آن می شود. قدرت این مجمع برخواسته از راهبردی استراتژیک و منسجم برای « حمایت از پیشران های اقتصادی و تولید ملی ایران » به عنوان نیروی محرکه اصلی کشور است که می تواند زنجیره های تولید ارزش افزوده در اقتصاد را طولانی تر و هدفمندتر نماید.

«  حمـایت از پیشـران های اقتـصادی و تـولید ملی ایــران  » مانند الگویی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنبال می شود، یعنی تمرکز ویژه کشور به صنایع با ارزش افزوده و توان رقابت بالا به عنوان ملکه های صنعتی برای فعال کردن چرخه کاملی از اقتصاد، محصول اصلی کشور و جلوگیری از خام فروش منابع است تا مسیری برای دستیابی به چرخه تولید دانش بوجود آید. این مهم باعث می گردد ساختارهای هرمی ارزش آفرین در تمام صنایع و اصل مهم مقیاس اقتصادی بهینه بنگاهها و صنعت شکل گیرد که گامی موثر در افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ضریب وابستگی و افزایش پایداری صنعت است.

این مسیر تشریح کننده قدرت مجمع کارآفرینان ایران، باورهای و ذهنیت اصلی پشت این قدرت و نیز الگوهای رفتاری برای اجرای عملیاتی آن ها می باشد.

Head
Of Iranian Entrepreneurs Forum

Mohammad Reza Dayani