پیام رئیس مجمع

پیام رئیس مجمع

توسط iranef

مجمع کارآفرینان خود را متعهد می داند که با تمسک به اصول « اعتبار و اعتماد » ارزش خود و فعالیت هایش را به حداکثر برساند. ما در مجمع کارآفرینان ایران بر این باوریم که « ارزش سازمانی » ما برابر است با اعتمادی که جامعه و ذی نفعان به ما دارند. برای تقویت این اعتماد نه تنها لازم است که دستاوردها و صحت و شفافیت مدیریت خود را بهبود بخشیم بلکه باید به سازمانی مبدل شویم که از سطوح بالاتری از اعتماد از سوی جامعه بهره می برد. بنابراین، قرارگرفتن در مسیر آینده با اتکا به اعتماد ساخته شده برای ما ارزش روزافزون دارد و این تعریف شده در اصل مسئولیت اجتماعی ما برای حفاظت و حراست از اقتصاد مولد ایران است.

این اصل تنها به قوانین و ضوابط کاری داخلی ما محدود نمی شود. بلکه دربرگیرنده اصول و ارزش های شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه نیز می باشد. امروزه، همچنان که نقش سازمان های مولد و موثر در اقتصاد در جامعه پررنگ تر و پراهمیت تر می شود، ما نیز باید به عنوان بخشی از این پارادایم نقشیموثر و مفید ایفا کنیم، به نحوی که هر کدام از اعضای ما فهوم «  مسئولیت های اجتماعی مشترک  » را به کمال درک کرده و فعالیت هایشان را در پاسخ به اعتماد جامعه و مجموع هایی که به نمایندگی از آن ها حضوریافته اند، بها نهند.

از میان ارزش های متنوع موجود، ما آن دسته از دیدگاه های بنیادین و روش های تفکر را انتخاب کرده که باعث رشد و توسعه تولید ملی و عمق بخشی به آن می شود. قدرت این مجمع برخواسته از راهبردی استراتژیک و منسجم برای « حمایت از پیشران های اقتصادی و تولید ملی ایران » به عنوان نیروی محرکه اصلی کشور است که می تواند زنجیره های تولید ارزش افزوده در اقتصاد را طولانی تر و هدفمندتر نماید.

«  حمـایت از پیشـران های اقتـصادی و تـولید ملی ایــران  » مانند الگویی که در کشورهای پیشرفته و صنعتی دنبال می شود، یعنی تمرکز ویژه کشور به صنایع با ارزش افزوده و توان رقابت بالا به عنوان ملکه های صنعتی برای فعال کردن چرخه کاملی از اقتصاد، محصول اصلی کشور و جلوگیری از خام فروش منابع است تا مسیری برای دستیابی به چرخه تولید دانش بوجود آید. این مهم باعث می گردد ساختارهای هرمی ارزش آفرین در تمام صنایع و اصل مهم مقیاس اقتصادی بهینه بنگاه ها و صنعت شکل گیرد که گامی موثر در افزایش عمق ساخت داخل و کاهش ضریب وابستگی و افزایش پایداری صنعت است.

این مسیر تشریح کننده قدرت مجمع کارآفرینان ایران، باورهای و ذهنیت اصلی پشت این قدرت و نیز الگوهای رفتاری برای اجرای عملیاتی آن ها می باشد.

Head
Of Iranian Entrepreneurs Forum

Mohammad Reza Dayani