چالش‌های استراتژیک

چالش‌های استراتژیک

توسط iranef

زمینه های اصلی تمرکز چیست؟

همانطور که فرضیه‌ های مربوط به مدل های رشد منسوخ شده است، تعادل قدرت های منتج از اقتصادهای منطقه ای همچنان محل نزاع است و پیشرفت های علمی و تکنولوژیک وعده تبدیل اقتصادها و ارتقا پارامتر های منتج از آن در جوامع را به سطحی متفاوت داده است. پلت فرم منحصر به فرد ارائه شده توسط مجمع کمک می کند تا اعضای این مجمع تصمیمات خود را از سطح فعلی برای تغییر فزاینده تحمیل شده به اقتصاد ملی ایران به سطح آمادگی بالا ارتقا دهند.

CHALLENGE

امروز، مجمع بر سه چالش اساسی استراتژیک تمرکز کرده است:

1 – هدایت بستر کارآفرینی به سمت اقتصاد مولد

در اقتصاد امروز ظهور و بروز اشکال گوناگونی از کارآفرینی و سرمایه گذاری با مقیاس های متفاوت در حال شکل گرفتن است.
سرمایه گذاری های غیر مولد و تشدید فضای غیر منطقه ای با رویکرد ثروت اندوزی باعث شده است تعادل زمینه های موثر در اقتصاد مولد تهدید گردد. این مجمع به منظور ایجاد استراتژی برای رهبری، حفظ و توسعه این بستر و ایجاد فضای پاسخگویی در چشم اندازهای ترسیم شده، برنامه های خود برای نشان دادن افقی جدی تر در تولید دنبال می‌کند.

3- مسیریابی پیاده‌سازی بستر اقتصاد مولد

در مسیر پیش رو، تغییراتی در حال شکل گیری است که اقتصاد ایران را با سرعتی بی سابقه و با مقیاس و نیرویی متفاوت تغییر می دهد. مسیر جدید کل سیستم تولید، توزیع و مصرف را تغییر خواهد داد. فعالیت های مجمع به شیوه ای است که این تغییراتی که بر زندگی فعلی و نسل آینده تأثیر می‌گذارد و نحوه شکل گیری ساختار اقتصادی، اجتماعی، محیطی و فرهنگی همراه آن را بررسی می‌کند. بنیانگذاران و اعضای مجمع معتقدند که پتانسیل تغییر مثبت اقتصاد ایران در تقاطع این سه چالش وجود دارد و محور پیشرفت راه حل ها در جمع آوری رهبران از تمامی حوزه های کسب و کار در اقتصاد مولد است تا فهم مشترک، هدف و اقدامات مناسب را به وجود آورند.

2- حل مسائل و مشکلات مشترک ملی صنایع مولد

چالش های بیشتری وجود دارد که نیاز به توافقی ملی را نسبت به گذشته بیش از پیش ضروری ساخته است. در همین حال، اجماع برای رسیدن به اهداف دیگر سخت تر می شود. مجمع مسائل ملی را با الگوهای جدیدی از همکاری های دولتی و خصوصی و استفاده از راه حل های علمی و تکنولوژی پیشرفت مواجه می کند تا توافقات و گام های عملی بزرگتری برداشته شود.